Zestawienie stawek WIBOR, stóp procentowych NBP stosowanych w Banku

 

Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedziba w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Archiwalne stawki WIBOR , definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://gpwbenchmark.pl/ oraz na stronie internetowej Banku, pod adresem: www.bssokolow.pl/stawki-referencyjne

STOPA LOMBARDOWA – określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe). Cena pieniądza na rynku międzybankowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej, ale zdarza się to tylko w momentach, gdy banki gwałtownie potrzebują pieniędzy. Stopa lombardowa NBP to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce, jej poziom ustalany jest przez RPP. Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.

STOPA REFERENCYJNA – wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.

Archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl

Stawki stosowane w Banku od dnia 1 kwietnia 2022r.:

WIBOR 3M¹ obliczany jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

WIBOR 3M² ustalany na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

Wysokość stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego kwartału jej obowiązywania ustalana jest na dwa dni robocze poprzedzające dany kwartał kalendarzowy.

DATA OD KIEDY OBOWIĄZUJE WIBOR 3M

1 KWIETNIA 2024 – 30 CZERWCA 2024 5,86%¹ 5,87%²

Stawki stosowane w Banku do 30 czerwca 2024r

WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

STOPA LOMBARDOWA – określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe). Cena pieniądza na rynku międzybankowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej, ale zdarza się to tylko w momentach, gdy banki gwałtownie potrzebują pieniędzy. Stopa lombardowa NBP to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce, jej poziom ustalany jest przez RPP. Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.

STOPA REFERENCYJNA – wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.

Archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl

DATA OD KIEDY OBOWIĄZUJE WIBOR 3M

 

STYCZNIA 2019 – 31 MARCA 2019 1,72%
1 KWIETNIA 2019 – 30 CZERWCA 2019 1,72%
1 LIPCA 2019 – 30 WRZEŚNIA 2019 1,72%
1 PAŹDZIERNIKA 2019 – 31 GRUDNIA 2019 1,72%
1 STYCZNIA 2020 – 31 MARCA 2020 1,70%
1 KWIETNIA 2020 – 30 CZERWCA 2020 1,45%
1 LIPCA 2020 – 30 WRZEŚNIA 2020 0,27%
1 PAŹDZIERNIKA 2020 – 31 GRUDNIA 2020 0,23%
1 STYCZNIA 2021 – 31 MARCA 2021 0,21%
1 KWIETNIA 2021– 30 CZERWCA 2021 0,21%
1 LIPCA 2021 – 30 WRZEŚNIA 2021 0,21%
1 PAŹDZIERNIKA 2021-31 GRUDNIA 2021 0,24%
1 STYCZNIA 2022-31 MARCA 2022 2,35%
1 KWIETNIA 2022-30 CZERWCA 2022 4,27%¹ 4,74%²
1 LIPCA 2022-30 WRZEŚNIA 2022 6,85%¹ 7,05%²
1 PAŹDZIERNIKA 2022-31 GRUDNIA 2022 7,16%¹ 7,18%²
1 STYCZNIA 2023-31 MARCA 2023 7,11%¹ 7,02%²
1 KWIETNIA 2023-30 CZERWCA 2023 6,92%¹ 6,90%²
1 LIPCA 2023-30 WRZEŚNIA 2023 6,9%¹ 6,9%²
1 PAŹDZIERNIKA 2023-31 GRUDNIA 2023 5,99%¹ 5,78%²
1 STYCZNIA 2024 – 31 MARCA 2024 5,85%¹ 5,87%²
1 KWIETNIA 2024 – 30 CZERWCA 2024 5,86%¹ 5,87%²

W Banku stopa lombardowa jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych do 31.01.2016r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako czterokrotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

W Banku stopa referencyjna jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych od dnia 01.02.2016r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. (wysokość sumy stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p.) x 2. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

Data od kiedy obowiązuje Referencyjna Lombardowa
2020
2020-03-18 1,00% 1,50%
2020-04-09 0,50% 1,00%
2020-05-29 0,10% 0,50%
2021
2021-10-07 0,50% 1,00%
2021-11-04 1,25% 1,75%
2021-12-09 1,75% 2,25%
2022
2022-01-05 2,25% 2,75%
2022-02-09 2,75% 3,25%
2022-03-09 3,50% 4,00%
2022-04-07 4,50% 5,00%
2022-05-06 5,25% 5,75%
2022-06-09 6,00% 6,50%
2022-07-09 6,50% 7,00%
2022-09-09
2022-10-09
2022-11-09
2022-12-09
6,75% 7,25%
2023
2023-01-04
2023-02-08
2023-03-08
2023-09-07
2023-10-05
6,75%
6,75%
6,75%
6,00%
5,75%
7,25%
7,25%
7,25%
6,50%
6,25%
2024

Informacja o przepisach rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Strona administratora stawek referencyjnych: www.gpwbenchmark.pl