LOKATA SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

 

Rachunek (lokata) systematycznego oszczędzania to długoterminowa lokata oszczędnościowa. Posiadaczem lokaty systematycznego oszczędzania może być osoba fizyczna. Jest ona otwierana i prowadzona na okres 36 miesięcy. Aby ją mieć wystarczy przyjść do Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp z dokumentem tożsamości, podpisać umowę, dokonać pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 200 zł i zadeklarować kwotę comiesięcznych wpłat minimum 50 zł. Posiadanie takiej lokaty to: bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych, wyższy dochód z tytułu odsetek niż na zwykłym rachunku. Nie są pobierane opłaty za otwarcie, prowadzenie i likwidacje lokaty systematycznego oszczędzania. W przypadku zerwania lokaty przed terminem skutkuje brakiem naliczenia odsetek.

 

LOKATY TERMINOWE

 

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 500 zł. Odsetki są naliczane i dopisywane do kapitału po upływie okresu umownego wg stóp procentowych obowiązujących w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie, w trakcie trwania okresu umownego skutkuje brakiem naliczenia odsetek.

 

 


DEPOZYTY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM GWARANTUJE BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
 

Oprocentowanie

Nazwa Produktu

Stopa

Oprocentowanie 

Kapitalizacja

Oferta standardowych lokat oszczędnościowych

Lokata terminowa 1 miesięczna

zmienna

0,60 %

po terminie

Lokata terminowa 3 miesięczna

zmienna

1,10 %

po terminie

Lokata terminowa 6 miesięczna

zmienna

1,80 %

po terminie

Lokata terminowa 12 miesięczna

zmienna

2,10 %

po terminie

Lokata terminowa 24 miesięczna

zmienna

2,40 %

po terminie

Lokata systematycznego oszczędzania 36 miesięczna

zmienna

2,50 %

po terminie

Oferta promocyjnych lokat oszczędnościowych

Lokata 3 miesięczna*

stała

4,00 %

po terminie

Oprocentowanie zmienne liczone w stosunku rocznym.

*promocyjne oprocentowanie lokat dotyczy tylko 1-go okresu umownego, po upływie umownego okresu promocyjnego, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju standardowych lokat oszczędnościowych, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. Min. Kwota lokaty 20 000 PLN, max łączna kwota lokat 300 000 PLN.