Misja Banku

 Misją Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim jest dążenie do rozwoju banku uniwersalnego, zdolnego do zaspokajania potrzeb finansowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych przy zachowaniu bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów oraz wspieranie rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego. Realizując przyjętą misję, za strategiczny cel swojego działania Bank przyjął umacnianie podstaw ekonomicznych działalności w celu dalszego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych środków oraz zmniejszania wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi.

 

Rada Nadzorcza Banku

Jan Cisek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Bełz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Julia Solecka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Franciszek Cymerys – członek Rady Nadzorczej
Roman Nowiński – członek Rady Nadzorczej
Aneta Foryt – członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Tabaka – członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

Grzegorz Mazgaj – Prezes Zarządu
Bożena Zapora – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Gajewska – Członek Zarządu

Informacje
Schemat organizacyjny Banku pobierz
Polityka zarządzania ładem korporacyjnym pobierz
Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim dotycząca adekwatności kapitałowej pobierz
Oświadczenie o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych pobierz
Informacje wynikające z art. 111b Prawa Bankowego pobierz
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. pobierz(2021)
pobierz(2022)
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim. pobierz
Dostępność internetowa Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim. pobierz
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim pobierz
Informacja o charakterze jakościowym dotyczące zarządzania ryzykiem płynności pobierz
Informacja o charakterze jakościowym dotyczące systemu kontroli wewnętrznej pobierz
Informacja dodatkowa wynikająca z art.111a UPrb pobierz
Informacja o charakterze ilościowym z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału pobierz
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego pobierz
Polityka wynagradzania pracowników pobierz

 

Historia Banku

Początek spółdzielczości bankowej na ziemi sokołowskiej datuje się od 1905 roku. Z inicjatywy Piotra Podstawskiego w dniu 1 grudnia 1905 roku I Walne Zebranie powołało do życia Spółkę Oszczędności i Pożyczek w Sokołowie. Już w pierwszych latach działalności Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe i dysponowała dużym kapitałem, pochodzącym przede wszystkim z wkładów oszczędności. Równolegle ze Spółką Oszczędności i Pożyczek działalność bankową na terenie Sokołowa prowadziła Kasa Zaliczkowa, która w późniejszym okresie przyjęła nazwę Banku Gospodarczego Ziemi Sokołowskiej.

W 1942 roku doszło do połączenia Banku Gospodarczego z Kasą Stefczyka. W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 roku powołano Gminną Kasę Spółdzielczą (GKS). Walne Zgromadzenie Delegatów GKS w Sokołowie zwołane 17.06.1956 r. przyjęło nowy statut rozszerzający zakres uprawnień organów samorządowych i zmieniono nazwę GKS na „Kasę Spółdzielczą”.

Ważnym wydarzeniem dla spółdzielczości bankowej było powołanie na krajowym Zjeździe Delegatów w 1957 roku Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych.
W latach 1961 i 1966 nastąpiły kolejne zmiany statusu Spółdzielni, przy czym w 1966 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na „Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim”. W 1966 roku rozbudowano i zmodernizowano lokal bankowy, zwiększając jego funkcjonalność.
Do 1975 roku Bank w Sokołowie rozwijał dynamicznie działalność oszczędnościową. Wprowadzenie nowej ustawy o prawie bankowym i powołanie w 1975 roku Banku Gospodarki Żywnościowej – spowodowały potrzebę zmiany statutu Banku określając w nim, że teren działania BS obejmuje miasto i gminę. Z dniem 1.07.1975r. BS przejął po byłym Banku Rolnym całą obsługę kredytową ludności wiejskiej.

Na mocy ustawy z 20.01.1990 roku Banki stały się samodzielne. W roku 1991 zakupiono nowy sprzęt komputerowy co znacznie usprawniło obsługę klientów. 18.11.1994r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło nowy statut Banku i podjęło uchwałę zmierzającą do utworzenia Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie i zrzeszenia się w nim, a od 2002 r. bankiem zrzeszającym jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.