LOKATY TERMINOWE

 

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 500 zł. Odsetki są naliczane i dopisywane do kapitału po upływie okresu umownego wg stóp procentowych obowiązujących w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie, w trakcie trwania okresu umownego skutkuje brakiem naliczenia odsetek.


DEPOZYTY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM GWARANTUJE BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW
 

Nazwa Produktu

Oprocentowanie 

Kapitalizacja

Lokata terminowa 1 miesięczna

0,60 %

po terminie

Lokata terminowa 3 miesięczna

1,10 %

po terminie

Lokata terminowa 6 miesięczna

1,80 %

po terminie

Lokata terminowa 12 miesięczna

2,10 %

po terminie

Lokata terminowa 24 miesięczna

2,40 %

po terminie

Oprocentowanie zmienne liczone w stosunku rocznym.