INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

1.Co to jest CRS?

CRS (ang. Common Reporting Standard) Common Reporting Standard – standard automatycznej wymiany informacji finansowych opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w oparciu o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz został przyjęty jako Dyrektywa w Unii Europejskiej.
Dodatkowo – 29 października 2014 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w ramach OECD (ang. Multilateral Competent Authority Agreement), na podstawie którego zobowiązała się do wdrożenia w Polsce CRS. Dotychczas, do wielostronnego porozumienia przystąpiło ponad 80 państw członkowskich OECD.
W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy Ustawy z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS), która implementuje do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Dyrektywa 2014/107/UE na poziomie Unii Europejskiej wdraża Common Reporting Standard. Ta ustawa nałożyła na instytucje finansowe, w tym również Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim obowiązek zgłaszania i gromadzenia (od 1.V.2017) informacji podatkowych ich Klientów w zakresie rezydencji podatkowej w szczególności rezydencji innych krajów. CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Jeżeli Państwa rezydencja podatkowa znajduje się poza Polską, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim przekaże informacje podane w formularzu rezydencyjnym i informacje dotyczące rachunków finansowych do organów podatkowych, które mogą wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju rezydencji podatkowej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/648/1

2. Jak są realizowane obowiązki dotyczące CRS w Banku Spółdzielczym w Sokołowie
Małopolskim?

Na podstawie przepisów Ustawy, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim zobowiązany jest przede wszystkim do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS (również wielu rezydencjach podatkowych – w szczególnych przypadkach może wystąpić więcej niż jedna).

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim zwraca się do swoich klientów o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:
1) imię i nazwisko;
2) aktualny adres zamieszkania;
3) miejscowość i kraj urodzenia;
4) data urodzenia;
5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:
1) nazwa;
2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
4) status podmiotu;
5) dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim zobowiązany jest do aktualizacji oraz weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

3. Jakich umów dotyczy obowiązek raportowania?

Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z Bankiem Spółdzielczym w Sokołowie Małopolskim o rachunek finansowy w rozumieniu CRS w następujących okresach:
1) od 1 MAJA 2017 – aby otworzyć rachunek po tej dacie, konieczne jest wypełnienie oświadczenia o rezydencji EURO-FATCA/CRS
2) do 30 KWIETNIA 2017 –Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim ma obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów jak również ich weryfikacji i aktualizacji.

4. Co zmienia się w związku z nowelizacją polskiej ustawy CRS?

Zgodnie z nowelizacją CRS, na instytucje finansowe w tym Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim nałożono obowiązki weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli pierwszy rachunek w okresie 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2017 r. i dla których Bank prowadził rachunek na dzień wejścia w życie tych zmian w ustawie CRS tj. 30 kwietnia 2019r.
W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim jest zobowiązany do ustalenia rezydencji podatkowej Klientów (t.j. posiadaczy rachunków), która była aktualna na dzień otwarcia pierwszego rachunku a tym samym zobowiązany do uzyskania od Klientów oświadczeń dotyczących rezydencji podatkowej właśnie na dzień otwarcia pierwszego rachunku za okres 1.01.2016 r. – 30.04.2017 r.

Bank w terminach wymaganych Ustawą będzie kontaktował się z Klientami w celu pozyskania Oświadczenia.