Kredyt odnawialny w Rachunku Rolniczym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie aż do wygaśnięcia umowy. Okres kredytowania do 12 m-cy z możliwością odnowienia na następny rok.

Warunkami udzielenia kredytu w rachunku bieżącym są:

· stałe comiesięczne wpływy na rachunek rolniczy z tytułu sprzedaży mleka, trzody chlewnej, bydła rolnego i innych.
· umowa zawarta z odbiorcą która zapewnia w/w wpływy
· posiadanie przez wnioskodawcę rachunku rolniczego w BS w Sokołowie Młp przez okres co najmniej 3 miesięcy

Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości obrotów na rachunku bieżącym