SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ POMOCOWYCH DLA KREDYTOBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

Zawieszenie spłaty rat kredytu związane z pandemią koronawirusa COVID-19

Klientom indywidualnym , których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów. Zawieszenie rat dotyczy:

 • uniwersalnego kredytu hipotecznego ,
 • kredytu mieszkaniowo-hipotecznego”,
 • kredytu gotówkowego

Proponujemy zastosowanie  zawieszenia spłat rat kapitałowych/kapitałowo-odsetkowych na okres do 6 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty, liczba rat nie ulegnie zmianie.

Opcja zawieszenia spłaty kredytu  jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa. We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy. W przypadku zabezpieczeń w postaci poręczenia (wekslowego/cywilnego) należy uzyskać pisemną zgodę poręczyciela na zmianę harmonogramu spłat na wniosku o odroczenie terminu spłaty rat.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredyty znajduje się tutaj.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bssokolow.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres:

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
ul. Rynek 4, 36-050 Sokołów Małopolski
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”

 • w Centrali Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat  jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty rat kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian. Wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadających po terminie zakończenia okresu zawieszenia rat kredytu ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. Bank przekaże nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku o zawieszenia spłat rat kredytu na adres poczty elektronicznej.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Bank, w stosunku do Kredytobiorców, którzy po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, umożliwia zawieszenie wykonania umowy kredytu. Zgodnie z zapisami ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarcza antykryzysowa  4, na wniosek Kredytobiorcy złożony w Banku na trwałym nośniku,  zawiesza się wykonanie:

 1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
 3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  – Kodeks cywilny.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny w placówkach Banku.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.